آخرین خبرها
خانه / زیست شناسی دوازدهم

زیست شناسی دوازدهم

🌳نکات مهم فصل 6 زیست شناسی دوازدهم🌳

🌲اکسیژن تولید شده در فرایند فتوسنتز از تجزیه ی آب حاصل می شود . 🌲تجزیه ی آب و تولید اکسیژن درون بستره ی کلزوپلاست انجام می شود . 🌲اکسیژن تولید شده درون تیلاکویید برای خروج از یاخته باید از 4 غشا ( 8 لایه ی فسفو لیپید ) عبور کند . 🌲دو مولکول ATP و NADPH درون بستره ی کلروپلاست ... بیشتر بخوانید »

🌲نکات مهم فصل پنجم زیست شناسی دوازدهم 🌲

🌲نکات مهم فصل پنجم زیست شناسی دوازدهم 🌲 🖊 اکسایش پیروات ( پل گلیکولیز) و چرخه ی کربس درون میتوکندری انجام می شوند . 🖊 2 مولکول Co2 در مرحله ی اکسایش پیروات و 4 مولکول CO2 در چرخه ی کربس تولید می شود . 🖊 در فرآیند تنفس یاخته ی ( هوازی) آب درون بستره میتوکندری تولید می شود ... بیشتر بخوانید »

نکات فصل 2 زیست شناسی دوازدهم ( ترجمه)

تعداد پیوند پپتیدی با تعداد مولکول آب آزاد شده و تعداد جابجایی ریبوزوم برابر است . همه ی tRNA ها ی وارده به جایگاه A وارد جایگاه P ریبوزوم می شوند . تعداد آمینو اسید وارده به جایگاه P یکی بیشتر از تعداد آمینو اسید وارده به جایگاه A می باشد . همه ی tRNA های بدون امینو اسید از ... بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از فرایند کریستالوگرافی اشعه ایکس

خلاصه ای از فرایند کریستالوگرافی اشعه ایکس از الگوی پراکندگی تولید شده توسط یک مولکول DNA، می توان نتیجه گیری های خاصی در مورد ساختار آن انجام داد ترکیب: DNA یک مولکول دو رشته است جهت: پایه های اسیدی از داخل درون بسته بندی می شوند و فسفات ها ستون فقرات بیرونی را تشکیل می دهند شکل: مولکول DNA در فواصل منظم (هر ... بیشتر بخوانید »

🌳 تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها 🌳

🎄در پروکاریوت ها آنزیم RNA پلیمراز به تنهایی می تواند راه انداز را شناسایی کند . 🎄بعضی از پروتئین ها ، به اتصال آنزیم RNA پلیمراز به راه انداز کمک می کنند . 🎄باکتری E.coli از قند گلوکز به عنوان منبع انرژی استفاده می کند . 🎄باکتری E.coli در غیاب گلوکز ، در صورت وجود لاکتوز ، از این قند ... بیشتر بخوانید »

سئوالات زیست شناسی دوازدهم

لطفا آدرس ایمیل خود را با دقت وارد نمائید لینک دانلود فایل به آدرس ایمیل ارسال خواهد شد . نمونه سئوال 20 نمره ای فصل دوم زیست شناسی دوازدهم همراه با پاسخ تشریحی [zarinpalpaiddownloads id=”67″] بیشتر بخوانید »

مراحل ترجمه

🌳ترجمه : به ساخته شدن پروتئین ( پلی پپتید ) از روی mRNA ترجمه گویند .🌳 🍀در ترجمه زبان نوکلئوتیدی به زبان آمینواسیدی تبدیل می شود . ✳️ ابزار لازم برای ترجمه : 🌴1) ریبوزوم 2) رنای پیک 3) آمینواسید های آزاد 4) رنای ناقل (tRNA) ❇️ مراحل ترجمه ❇️ ✅ مرحله ی آغاز: 🌲1) ابتدا دو بخش کوچک و ... بیشتر بخوانید »

🌳 نکات مهم گفتار1 فصل 2 زیست شناسی دوازدهم 🌳

🌲به ساخته شدن RNA از روی DNA رونویسی گویند . 🌲 عمل رونویسی در یوکاریوت ها درون هسته و سیتو پلاسم ( میتوکندری و کلروپلاست ) و در پروکاریوت ها درون سیتوپلاسم انجام می گیرد . 🌲در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها انواع مختلفی از RNA از جمله rRNA ، tRNA ، mRNA و sRNA وجود دارد . 🌲در پروکاریوت ... بیشتر بخوانید »