آخرین خبرها
خانه / زییست شناسی سوم دبیرستان / نکات مهم فصل دوم زیست سوم

نکات مهم فصل دوم زیست سوم

🔬نکات مهم فصل دوم زیست سوم🔬

🖍 در حرکت گربه به سمت بوی گوشت مراکز مغزی و نخاعی نقش دارند .
🖍 در ساختمان غلاف میلین همانند غشاء ، پروتئین ، فسفولیپید ، کلسترول و قند وجود دارند.
🖍در دو رشته عصبی هم قطر سرعت پیام عصبی در رشته ی میلین دار بیشتر است .
🖍 در دو رشته ی عصبی یکی قطور تر (بدون میلین) و دیگری با قطر کمتر اما دارای میلین ، سرعت هدایت پیام عصبی در رشته ی قطور تر بیشتر است .
🖍 نورون رابط چون فاقد غلاف میلین است ، سرعت هدایت پیام عصبی در آن کم است .
🖍 نورون های رابط ر بیماری MS آسیب نمی بینند .
🖍 غلاف میلین سطح تماس سلول عصبی با محیط را کاهش می دهد که نتیجه ی آن افزایش سرعت هدایت پیام عصبی در طول رشته ی عصبی می باشد .
🖍سلول های پشتیبان غیر عصبی هستند ، قدرت تقسیم دارند ، تعداد آنها از سلول های عصبی بیشتر اما اندازه ی انها از سلول های عصبی کوچکتر است .
🖍 پمپ سدیم – پتاسیم همواره فعال است . منتهی سرعت فعالیت آن کم یازیاد شود .
🖍عامل اصلی ایجاد پتانسیل آرامش فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم می باشد .

🖍ورود و خروج یون های سدیم و پتاسیم در هنگام پتانسیل ارامش ازطریق کانال های همیشه باز یا نشتی انجام می گیرد .
🖍پمپ سدیم – پتاسیم علاوه بر غشای سلول عصبی در غشای سلول های عیر عصبی ( ماهیچه و …. ) نیز وجود دارد .
🖍 در هنگام پتانسیل عمل ورود و خروج یون های سدیم و پتاسیم از طریق کانال های دریچه دار ( انتشار تسهیل شده) انجام می گیرد.
🖍انتقال پیام عصبی فقط از انتهای پایانه ی آکسون صورت می گیرد .
🖍در محل سیناپس اعصاب سمپاتیک با ماهیچه ی های صاف انتقال دهند ی اصلی نوراپی نفرین است .
🖍هر نورون یک اکسون دارد و هر آکسون چند پایانه ی سیناپسی دارد بنابراین هر نورون با سلول بعدی می تواند چندین سیناپس !! برقرار کند .
🖍خروج انتقال دهده ی عصبی از پایانه ی آکسون از طریق اگزوسیتوز انجام می گیرد به همین دلیل در پایانه ی آکسون میتوکندری فراوان است .
🖍انتقال دهنده های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی ، سبب تغیر پتانسیل الکتریکی ان می شوند .
🖍در غشائ نورون پس سیناپسی گیرنده هایی شامل انواع کانال و پمپ ها وچود دارند . این گیرنده ها مشخص می کنند که نوع سیناپس تحریکی باشد یا مهاری.!!
🖍همه ی مواد مخدر موجب وابستگی روانی و بیشتر آنها موجب وابستگی جسمی می شوند .

🖍 نخاع به همراه معز از مراکز نظارت بر اعمال بدن محسوب می شود .
🖍به آکسون یا دندریت بلند تار عصبی گویند.
🖍به مجموعی از آکسون ها ، دندریت ها یا هر دوی آنها عصب گویند .
🖍تار عصبی توسط غلاف میلین ( بیشتر تارها) و عصب توسط یک غلاف پیوندی احاطه می شود .
🖍مغز مرکز اصلی پردازش اطلاعات در بدن است .(مراکری مانند تالاموس نیزدر پردازش اطلاعات حسی نقش دارند.)
🖍سه بخش مخ ، لیمبیک و مخچه در یادگیری نقش دارند .
🖍دو بخش مخ و لیمبیک در حافظه نقش دارند .
🖍رابط اول دو نیمکره ی مخ دسته ای تار عصبی سفید رنگ( به خاطر میلین) به نام جسم پینه ای می باشد.
🖍رابط دوم دو نیمکره ی مخ مثلث سه گوش ( رابط سه گوش) می باشد .
🖍بیشتر پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در قشر خاکستری مخ انجام می گیرد .

🖍 جسم پینه ای فاقد جسم سلولی و هسته می باشد .
🖍مخچه در پشت ساقه ی مغز قرار دارد و بین انها بطن 4 مشاهده می شود .
🖍مغز و نخاع هم اطلاعاتی را به مخچه ارسال می کنند ( اطلاعات مربوط به حرکت)و هم اطلاعاتی را از مخچه دریافت می کنند .
🖍ساقه در قسمت پایینی مغز قرار دارد از پایین با نخاع و از بالا با مخچه و نیمکره های مخ در ارتباط است .
🖍تمام اطلاعات حسی رسیده از اندام ها و نواحی بدن ( بجز بویایی) قبل از رسیدن به قشر مخ ابتدا وارد تالاموس می شوند . در انجا پردازش و تقویت می شوند.
🖍 پیام های حس بویایی بر خلاف حواس دیگر وارد تالاموس نمی شوند . بلکه لوب بویایی به دستگاه لیبیک ارتباط دارد . و از طریق ان اطلاعات خود را به مغز ارسال میکند.
🖍مرکز بیشتر انعکاس های بدن مغز می باشد.
🖍مرکز برخی انعکاس های بدن نخاع می باشد .
🖍هر سلول غیر عصبی که توسط یک سلول عصبی تحریک شود ، آن سلول نورون حرکتی است .
🖍نخاع مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل می کند .

🖍تمام اعصاب نخاعی مختلط هستند.
🖍یک عصب نخاعی شامل دندریت نورون حسی و آکسون نورون حرکتی است .
🖍 جسم سلولی نورون حسی در خارج از نخاع در محلی به نام گره ی نخاعی قرار دارد.
🖍 جسم سلولی و دندریت نورون حرکتی به همراه نورون رابط در بخش خاکستری نخاع قرار دارند .
🖍دستگاه عصبی محیطی دارای 31 جفت عصب نخاعی و 12 جفت عصب مغزی است .
🖍در انسان 124 ریشه ی نخاعی داریم که 62 تای آن ریشه پشتی (حسی) و 62 تای ان ریشه ی شکمی ( حرکتی ) است .
🖍پرده ی مننژ فقط در پستانداران وجود دارد.
🖍مویرگ های مغزی نفوذپذیری کمی دارند . گلوکز ، اکسیژن ، دی اکسید کربن ، نیکوتین ، آمینواسیدها و املاح از آن عبور می کنند .
🖍سد خونی -مغزی همانند گلومرول کلیه و کیسه های هوایی و کپسول بومن دارای بافت پوششی سنگفرشی تک لایه هستند.
🖍عنکبوتیه در زیر سخت شامه قرار دارد و در بعضی از قسمت ها در دو طرف سخت شامه قرار می گیرد .( در محل چین خوردگی ها)

🖍انعکاس های نخاعی فقط در مهره داران دیده می شود .
🖍در انعکاس زردپی زیر زانو در مجموع 5 سیناپس مشاهده می شود که 3 تای آن تحریکی ، یکی مهاری و یکی بی تاثیر است .
🖍در انعکاس زردپی زیر زانو در مجموع 4 نورون از 3 نوع ( حرکتی – حسی و رابط) دیده می شود .
🖍در انعکاس ماهیچه های اسکلتی دستگاه عصبی پیکری و در انعکاس های ماهیچه های صاف دستگاه عصبی خود مختار دخالت دارند .
🖍انعکاس تخلیه ی ادرار یک انعکاس نخاعی است اما در انجام آن مغز نیز دخالت دارد .( باز کردن دریچه ی دوم)
🖍انعکاس ها چون رفتارهای غریزی هستند معمولا آموخته نمی شوند .
🖍اعصاب سمپاتیک با اثر بر غده های فوق کلیوی موجب تحریک ترشح هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین از این غده می شوند . اعصاب پاراسمپاتیک بر این غده اثری ندارند .
🖍اعصاب سمپاتیک از قسمت میانی نخاع منشا میگیرند و اعصاب پاراسمپاتیک از قسمت بالا( زیر مغز) و پایین نخاع منشا می گیرند .
🖍در هنگام تشریح در سطح پشتی مغز لوب بویایی ، نیمکره های مخ ، قسمت هایی ازبصل النخاع و مخچه و کرمینه و ابتدای نخاع دیده می شود .
🖍در سطح شکمی مغز نیمکره های مخ ، کیاسمای بینایی ، بخشی از هیپوتالاموس ( جسم خاکستری) ، محل اتصال هیپوفیز ، پایک های مغزی ، پل مغزی، بصل النخاع ، نیمکره های مخچه و قسمتی از نخاع دیده می شود .

🖍در هنگام تشریح بعد از برش جسم پینه ای بطن های جانبی ( بطن 1 و 2) و درون بطن ها اجسام مخطط دیده می شوند .
🖍با برش رابط سه گوش یک بخش قیفی شکل باز به نام بطن 3 دیده می شود که در جلوی ان تالاموس ها !! دیده می شوند.
🖍بطن 3 از طریق مجرایی به نام سیلویوس با بطن 4 در ارتباط است .
🖍در لبه ی پایینی بطن 3 اپی فیز ( غده ی پینه ال ) و در عقب اپی فیز برجستگی های 4 گانه دیده می شود .
🖍 پرده ای شفاف به نام سپتوم بطن 1 و 2 را از یکدیگر جدا می کند . در وسط این پرده مجرایی به نام مانرو قرار دارد که دو بطن از طریق آن به یکدیگردر ارتباط هستند.
🖍اندازه ی نسبی مغز به بدن :پستاندار>پرنده> خزنده > دوزیست > ماهی
🖍طناب عصبی در پلاناریا گره عصبی ندارد یعنی فاقد جسم سلولی می باشد .
🖍دو طناب عصبی در پلاناریا فاقد جسم سلولی می باشند و در سطح شکمی ان قرار دارند .
🖍در دستگاه عصبی هیدر بخش مرکزی و محیطی وجود ندارد اما نورون وجود دارد.
🖍در جشرات طناب عصبی در سطح شکمی بدن قرار دارد و دارای گره عصبی می باشد.

 

درباره‌ی محمد ماهفروزی

محمد ماهفروزی - مدرس کنکور و المپیاد زیست شناسی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

+ 2 = 8