آخرین خبرها
خانه / اخبار سایت / نکات فصل دوم زیست شناسی دهم

نکات فصل دوم زیست شناسی دهم

🌲 نکات فصل دوم زیست شناسی یازدهم 🌲
🖍وجود چینه دان سبب کاهش تعداد دفعات تغذیۀ جانور می شود.
🖍حرارت بدن در گوارش غذا در نشخوار کنندگان نقش دارد.
🖍کریچۀ گوارشی حاصل از اتصال کافند ه (لیزوزوم) تن به کریچۀ غذایی است.
🖌گوارش در مرجان ها ابتدا برون یاخته ای و سپس درو ن یاخت های انجام می شود.
🖌کربوهیدرات های متصل به پروتئین های غشا، تنها در سطح خارجی آن دیده می شوند.
🖌در یاخته های جانوری، کلسترول در هر دولایه ی غشا قرار دارد.
🖊غده های معده همگی در لایۀ مخاطی معده قرار دارد.
🖊یاخته های کناری غدد معده نسبت به دیگر یاخته ها بزرگتر هستند.
🖊در غدد معده تعداد یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی از یاخته های کناری بیشتر است.
🖍معمولاً بافت پوششی توسط بافت پیوندی سست پشتیبانی می شود.
🖍اغلب جانوران فاقد توانایی تولید آنزیم سلولاز برای گوارش سلولز هستند.
🖍هر تودۀ غذا در گاو، دوبار از سیرابی و نگاری عبور می کند.
🖌انرژی لازم برای عبور بیشتر آمینواسیدها از غشای یاختۀ پرز رودۀ باریک، از شیب غلظت سدیم تأمین می شود.
🖌لیپوپروتئین های پرچگال احتمال رسوب کلسترول در دیوارۀ سرخرگ ها را کاهش می دهند.
🖌تنظیم ترشح بزاق به صورت انعکاسی و توسط دستگاه عصبی خودمختار و مغز کنترل می شود.
🖊کیلومیکرون ها ذره هایی شامل تری گلیسرید، فسفولیپید، کلسترول و پروتئین می باشد.
🖊هنگام بلع و عبور غذا از حلق، با فعالیت مرکز بلع، فعالیت مرکز تنفس در نزدیکی آن مهار می شود.
🖊شبکه های عصبی روده می توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کنند و تحرک و ترشح هورمو نها را در لولۀ
گوارش تنظیم کنند.
🖍وقتی محیط اطراف یاخته غلیظ تر باشد، فشار اُسمزی محیط بیشتر است و سبب جذب آب از یاخته م یشود و در حقیقت یاخته دچار
پلاسمولیز می شود.
🖍جذب مواد معدنی به روش انتشار یا انتقال فعال صورت می گیرد.
🖍جذب اغلب آمینو اسیدها به روش هم انتقالی است.
🖌جذب ویتامین های محلول در آب به روش آندوسیتوز یا انتشار است.
🖌علت اصلی برگشت اسید معده به مری ( ریفلاکس )، کافی نبودن انقباض بندارۀ انتهای مری است.
🖌در ساختار لولۀ گوارش انسان، مجرای خروج غده ها در لایۀ مخاط و زیر مخاطی دیده می شود.
🖊در لایه ی ماهیچه ای و زیر مخاطی لوله ی گوارش ، شبکه ی یاخته ای عصبی وجود دارد .
🖊غشای پایه، شبک های از پروتئین و گلیکوپروتئین است.
🖊 صفرا فاقد آنزیم است .
🖍جذب آهن در روده از طریق انتقال فعال انجام می گیرد .
🖍خروج سدیم از یاختۀ پوششی پرز روده به مایع بی نیاخته ای با روش انتقال فعال صورت می گیرد.
🖍 ورود ویتامین B12 به یاختۀ پوششی پرز روده به روشِ درون بری انجام می شود.
🖌گوارش شیمیایی پروتئین ها از معده شروع می شود.
🖌معده محل شروع گوارش چربی ها است .
🖌هسته ی یاختۀ ترشح کنندۀ هورمون در دوازدهه متمایل به سمت داخل روده است.
🖊در مرجانیان مثل هیدر آب شیرین، کیسۀ گوارشی پر از مایعات، علاوه بر گوارش، وظیفۀ گردش مواد را نیز برعهد دارد.
🖊برای مشاهدۀ دوازدهه، لولۀ درون بین از سه بنداره عبور می کند.( بنداره های ابتدای مری، انتهای مری و پیلور)
🖊در روش درون بری از مساحت غشای یاخته کاسته می شود. و هنگام برون رانی به مساحت غشای یاخته افزوده می شود .
🖍بندارۀ ابتدای مری ( حلقی – خلفی) در فاصل هی زمانی بین بلع ها بسته است و مانع از ورود هوا به مری می شود.
🖍در بیماری سلیاک، بر اثر پروتئین گلوتن، یاخته های روده تخریب می شوند و ریزپرزها و پرزها از بین می روند.
🖍در بیماری سلیاک حجم مواد جذب نشده در رودۀ بزرگ، افزایش می یابد.
🖌شبکۀ یاخته های عصبی از مری تا مخرج در دیوارۀ لولۀ گوارش وجود دارد.
ادامه دارد ………….

درباره‌ی محمد ماهفروزی

محمد ماهفروزی - مدرس کنکور و المپیاد زیست شناسی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

+ 52 = 59