آخرین خبرها
خانه / آزمون های آنلاین / پاسخ تشریحی و تحلیل سئوالات کنکور داخل کشور

پاسخ تشریحی و تحلیل سئوالات کنکور داخل کشور


۱۵۷- کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
“در گیاهان، تنظیم کننده رشدی که به واسطه عامل چیرگی راسی در جوانه های جانبی تولید و افزایش می یابد، …………………… شود.” ( کنکور ۹۹ داخل)

۱) نمی تواند باعث تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی

۲) می تواند سبب ایجاد ساقه از یاخته های تمایزیافته

۳) نمی تواند باعث تحریک تولید آنزیمهای تجزیه کننده دیواره یاخته ها

۴) می تواند در شرایط نامساعد سبب کاهش عمل تعرق و مانع رویش دائه

پاسخ سئوال ۱۵۷ ( کنکور ۹۹ داخل) : گزینه ۱
🖍 عامل چیرگی راسی اکسین می باشد
🖍 اکسین در جوانه ی انتهایی تولید و از طریق آوند آبکشی وارد جوانه های جانبی شده و مانع از رشد جوانه های جانبی می شود .( چیرگی راسی )
🖍 اکسین از ۲ طریق مانع از رشد جوانه های جانبی می شود : ۱) کاهش مقدار سیتوکینین در جوانه های جانبی ۲) افزایش مقدار اتیلن در این جوانه ها
🖍اکسین موجب ریشه زایی و سیتوکینین موجب ایجاد ساقه از یاخته های تمایز یافته می شود .
🖍کاهش مقدار اکسین به اتیلن در برگ ها موجب تحریک تولید انزیم های تجزیه کننده ی دیواره ی یاخته ها می شود . که نتیجه ی آن ریزش برگ می باشد .
🖍در هنگام تنش های خشکی ( شرایط کم آبی شدید ) آبسیزیک اسید با بستن روزنه ها میزان تعرق را کاهش می دهد .
بررسی گزینه ها :
🖌 صورت سئوال در ارتباط با اتیلن می باشد .
۱) درست : اتیلن موجب پیر شدن اندام های هوایی گیاه می شود .
۲) نادرست : عاملی که موجب ایحاد ساقه از یاخته های تمایز یافته می شود سیتوکینین می باشد .
۳) نادرست : افزایش مقدار اتیلن نسبت به اکسین موجب تحریک آنزیم های تجزیه کننده دیواره ی یاخته ها می شود .
۴) نادرست : کاهش میزان تعرق و جلوگیری از جوانه زنی مربوط به آبسیزیک اسید می باشد .

۱۶۶- سامانه گردشی مضاعف برای نخستین بار در گروهی از جانوران شکل گرفت. کدام ویژگی، درباره این گروه از جانوران نادرست است؟ ( کنکور ۹۸ داخل)

۱) هوا به وسیله مکش حاصل از فشار منفی به شش های آنها وارد می شود.

۲) لاروی آنها دارای آبشش های خارجی بیرون زده از سطح بدن است.

۳) در شرایطی، باز جذب آب از مثانه آنها به خون افزایش می یابد.

۴) بیشتر تبادلات گازی آنها، از طریق پوست انجام می گیرد.

پاسخ سئوال ۱۶۶ ( کنکور ۹۸ داخل) : گزینه ۱
🖍سامانه ی گردش خون مضاعف نخستین بار در دوزیستان شکل گرفت .
🖍 دوزیستان دارای سازوکار تنفسی مثبت هستند. در این سازوکار هوا با مصرف انرژی و با کمک ماهیچه های دهان و حلق با فشار وارد شش ها می شود .
🖍 دوزیستان بالغ دارای ۲ نوع اندام تنفسی هستند : ۱) پوست ۲) شش
🖍 بیشترین میزان تبادلات گازی در دوزیستان بالغ از طریق پوست انجام می گیرد .
🖍 نوزاد دوزیستان دارای آبشش می باشند .
🖌 در شرایط خشک و کم آبی ، آب از مثانه بازجذب و وارد خون می شود .
بررسی گزینه ها :
۱) نادرست : در دوزیستان هوا با فشار مثبت وارد شش ها می شود .
۲) درست : لاروزی (نوزاد) دوزیستان دارای آبشش بوده که از سطح بدن بیرون زده اند.
۳) درست : در شرایط خشک و کم آبی ، آب از مثانه بازجذب و وارد خون می شود .
۴) درست : بیشترین میزان تبادلات گازی در دوزیستان از طریق پوست و مقدار کمتری از طریق شش انجام می گیرد .

۲۰۰ : در ارتباط با وسیع ترین بخش ساقه اصلی (تنه) یک درخت ده ساله، کدام مورد صحیح است؟ ( کنکور ۹۹ داخل)

  • ۱ ) دو نوع سرلاد (مریستم) پسین دارد.
  • ۲) فاقد یاخته هایی با دیواره چوب پنبه ای است.
  • ۳) در هدایت شیره خام گیاه فاقد نقش اصلی است.
  • ۴) یاخته های نرم آکنه (پارانشیم) و عدسک های فراوان دارد.

🌲پاسخ سئوال ۲۰۰ ( کنکور ۹۹ داخل): گزینه ۲
🖍وسیع ترین بخش ساقه ی اصلی ( تنه ) یک درخت ده ساله همان بخش چوبی یعنی اوندهای چوبی می باشد .
🖍 یاخته های چوب پنبه ای در بخش پریدرم و کلاهک ریشه دیده می شوند .
🖍 در آوندهای چوبی شده یاخته هایی با دیواره ی چوب پنبه ای دیده نمی شود .
🖍 در تنه ی درخت تنها کامبیوم یا بن لاد آوند ساز دیده می شود .
🖍 درون پوست درخت بن لاد چوب پنبه ساز وجود دارد .
🖍 عدسک ها در بخش پریدرم گیاهان چند ساله قرار دارند .
بررسی گزینه ها :
۱) نادرست : دربخش تنه ی درخت تنها یک نوع سرلاد پسین ( بن لاد آوند ساز ) قرار دارند .
۲) درست : آوند های چوبی فاقد یاخته هایی با دیواره ی چوب پنبه ای هستند .
۳) نادرست : وظیفه ی اوند های چوبی انتقال شیره ی خام ( آب و مواد معدنی ) از ریشه به برگ می باشد .
۴) نادرست : عدسک ها در بخش پریدرم درختان چند ساله قرار دارند و در تبادل گازهای تنفسی نقش دارند .


۲۰۴- کدام عبارت، درباره ساختار پروتئین قرمز رنگ موجود در تار ماهیچه ای کند انسان، صحیح است؟( کنکور ۹۹ داخل)

۱) بخشی که دارای اتم آهن مرکزی است، جزیی از زنجیره پپتیدی آن محسوب می شود.

۲) زنجیره های تاخورده آن، از طریق پیوندهای غیراشتراکی در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

۳) همه آمینواسیدهای موجود در ساختار دوم، از طریق پیوند هیدروژنی با یکدیگر ارتباط دارند.

۴)در یک زنجیره،گروه C0 یک آمینو اسید به گروه NH أمینو اسید غیر مجاورش نزدیک و پیوند برقرار می نماید.

پاسخ سئوال ۲۰۴ کنکور ۹۹ داخل: گزینه ۴
🖍 در رگ های خونی یک ماهیچه ، هموگلوبین قرار دارد که از ۴ زنجیره ی پلی پپتیدی ( از ۲ نوع) ، ۴ اتم آهن و ۴ گروه هم تشکیل شده است .
🖍 درون تار های ماهیچه ای ، پروتئین میوگلوبین قرار دارد که از یک زنجیره ی پلی پپتدی ، ۱ اتم آهن و ۱ گروه هم با ساختار سوم تشکیل شده است
🖍 هموگلوبین و میوگلوبین به خاطر پروتئین گلوبین به رنگ قرمز می باشند .
🖍 در ساختار اول پروتئین ، پیوند پپتیدی بین آمینواسید ها وجود دارد .
🖍 در ساختار دوم پروتئین ، پیوند پپتیدی و پیوند هیدروژنی قرار دارد.
🖍 در ساختار سوم پروتئین علاوه بر پیوند های پپتیدی و هیدروژنی پیون های یونی نیز وجود دارد .
🖌 گروه هم یک ساختار حلقوی آلی است که در بخش مرکزی آن اتم اهن قرار دارد.
🖌 گروه هم به زنجیره ی پپتیدی متصل است .
بررسی گزینه ها :
🌲صورت سئوال در ارتباط با پروتئین میوگلوبین می باشد .
۱) نادرست : اتم اهن در بخش مرکزی هم قرار دارد. هم به زنجیره ی پپتیدی متصل است اما جزئی از زنجیره محسوب نمی شود .
۲) نادرست : میوگلوبین از یک زنجیره ی پلی پپتیدی تشکیل شده است .
۳) نادرست : در ساختار دوم بین بعضی از امینواسید ها پیوند هیدروژنی تشکیل می شود .
۴) درست : عبارت نزدیک شدن اشاره به پیوند هیدروژنی دارد. میوگلوبین از یک زنجیره تشکیل شده است و در ساختار دوم پروتئین میوگلوبین ، بین هیدروژن گروه آمین و اکسیژن گروه کربوکسیل دو آمینواسید غیر مجاور پیوند هیدروژنی تشکیل می شود .

درباره‌ی محمد ماهفروزی

محمد ماهفروزی - مدرس کنکور و المپیاد زیست شناسی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

74 − 68 =