سئوالات زیست شناسی

🖍سئوال : آیا کلسترول برای جذب در روده نیاز به گوارش دارد؟

🌲پاسخ : خیر🖌 جذب کلسترول عمدتا در دوازدهه و نزدیکی ژژنوم انجام می گیرد .🖌در روده کلسترول صفراوی با کلسترول موجود در رژیم غذایی مخلوط می شود .🖌تنها سلول های کبد قادر به تجزیه کلسترول هستند .🖌در انسان جذب کلسترول کامل نیست . به طور متوسط نیمی از کلسترول در لومن روده جذب می شود […]

سئوالات زیست شناسی

سئوال : آیا درون دوازدهه تنها پروتئاز های لوزالمعده فعال می شوند ؟

🌲 پاسخ : خیر🖊علاوه بر آنکه تمام پروتئاز های ترشح شده از لوزالمعده درون دوازدهه فعال می شوند . بیشتر لیپاز ترشح شده لوزالمعده نیز درون دوازدهه فعال می شود .🖊لیپاز توسط کولیپاز فعال می شود . کولیپاز یک کوآنزیم است که به C-terminal ، و دامنه غیر کاتالیزوری لیپاز متصل می شود. کولیپاز یک […]

سئوالات زیست شناسی

سئوال : آیا مری برای اتصال به معده از پشت ماهیچه ی دیافراگم عبور می کند یا اینکه دیافراگم را سوراخ می کند ؟

🖌 پاسخ : ماهیچه ی دیافراگم فضای قفسه سینه را کاملاً از حفره ی شکمی جدا می کند . بنابراین سرخرگ آئورت ، بزرگ سیاهرگ زیرین ، اعصاب واگ ، زنجیره ی سمپاتیک برای وارد شدن از قفسه سینه به درون حفره ی شکمی دیافراگم را سوراخ کرده و وارد حفره ی شکمی می شوند […]

سئوالات زیست شناسی

با توجه به اینکه ریشه های درخت حرا که در سطح خارج آب قرار دارند بخشی از اکسیژن گیاه رو تامین می کنند میتوان گفت که این ریشه ها برای دریافت اکسیژن دارای روزنه های هوایی هستند ؟

پاسخ : گیاه حرا دارای ریشه تنفسی یا پنوماتوفر می باشد. پنوماتوفرها که در خارج از گل و لای قرار دارند دارای منافذی ( عدسی شکل) هستند. اکسیژن از طریق این منافذ وارد پنوماتوفر شده سپس از طریق پارانشیم اسفنجی وارد ریشه های اولیه که در سطح آب غوطه فر هستند شده ، و از […]

سئوالات زیست شناسی

🖍 سئوال : آیا در بدن انسان تخمیر الکلی وجود دارد ؟

🖌پاسخ : خیر – در بدن انسان تخمیر الکلی دیده نمی شود . تنها ماهیچه های اسکلتی در هنگام فعالیت شدید و کمبود اکسیژن از تخمیر لاکتیکی استفاده می کنند .🖍 سئوال : با توجه به اینکه گلبول های قرمز بالغ میتوکندری ندارند ، انرژی مورد نیاز خود را چگونه تامین می کنند؟🖌 گلبول های […]

پاسخ تشریحی سئوالات

پاسخ سئوالات

پاسخ سئوال ۵۰۰۱ توالی UAA به عنوان کدون ( رمزه ) هیچ گاه در جایگاه P و E ریبوزوم قرار نمی گیرد. اما می تواند در بخش هایی از tRNA وجود داشته باشد . پاسخ سئوال ۵۰۰۲ با توجه به شکل ۱۵ فصل ۸ زیست یازدهم ، محل خروج ساقه و ریشۀ رویانی از دانه […]

سئوالات زیست شناسی

چرا اندازه ی گلبول قرمز در سیاهرگ ها بزرگتر از سرخرگ هاست؟

🖌 درون سیاهرگ های مجاور بافت ، کربن دی اکسید وارد گلبول قرمز شده و با کمک انزیم کربنیک انیدراز با آب ترکیب و کربنیک اسید(H2CO3 ) را می سازد .🖌 کربنیک اسید درون گلبول قرمز به بیکربنات (HCO3) و +H تجزیه می شود .🖌بی کربنات از گلبول قرمز خارج می شود اما +H به […]

سئوالات زیست شناسی

سئوال : آیا بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها نیز جزوه فاگوسیت ها (بیگانه خوارها) محسوب می شوند ؟

🖍 پاسخ : بله – در بدن انسان بجز لنفوسیت ها بقیه گلبول های سفید خاصیت بیگانه خواری دارند . بعضی از انها مانند نوتروفیل قدرت بیگانه خواری زیاد و بعضی مانند بازوفیل قدرت بیگانه خواری کم دارند .🖊در بدن انسان سه گروه اصلی فاگوسیت کننده وجود دارد : مونوسیت ها و ماکروفاژها، گرانولوسیت ها […]