زیست شناسی دهم

🌲نکات فصل چهارم زیست شناسی دهم🌲

🌲نکات فصل چهارم زیست شناسی دهم🌲
🖍 گلبول های قرمز بالغ از تقسیم یاخته های بنیادی میلوئیدی و گِرده‌ها از تقسیم مگا کاریوسیت به وجود نمی آیند؛ بلکه از تغییر این سلول ها به‌وجود می آیند.
🖍 سلول های بنیادی مغز استخوان، سلول های بنیادی لنفوئیدی و میلوئید دارای هسته و قدرت تقسیم میتوزاند؛ پس برای تهیۀ کاریوتیپ قابل استفاده اند.
🖍 کوچک ترین گلبول های سفید (لنفوسیت ) و درشت ترین گلبول های سفید (مونوسیت ها) هر دو از گلبول های سفید بدون دانه اند.
🖍کوچک ترین گلبول های سفید (لنفوسیت ها) دارای قدرت تقسیم میتوز در خارج از مغز استخوان می باشند.
🖍یاخته های بنیادی میلوئیدی با تقسیمات میتوزی ۷نوع سلول مختلف را به وجود می آورد (ماست سل ها ،مونوسیت ها ، نوتروفیل ها، بازوفیل‌ها، ائوزینوفیل ها، مگاکاریوسیت ها، گلبول های قرمز.)
🖍لنفوسیت علاوه بر سلول های لنفوئیدی در مغز استخوان، در گره های لنفی و طحال، آپاندیس و لوزه ها و تیموس نیز تولید می شوند.
🖍گلبول قرمز به دلیل نداشتن میتوکندری دارای تنفس بی هوازی می باشد؛ بنابراین فاقد چرخه کربس و مولکول FADH2 و استیل کوآنزیم A می باشد، اما گلیکولیز و NADH را دارد.
🖍کبد هم در تولید و هم در تخریب گلبول های قرمز نقش دارد: (کبد در دوران جنینی از اندام های محل تولید گلبول های قرمز است.)
🖍در انسان با کاهش اکسیژن خون، نیاز به آهن و ویتامین B۱۲ و فولیک اسید افزایش می یابد، چون میزان تولید و ترشح اریترویوبتین و تولید گلبول های قرمز افزایش می یابد.
🖍ترومبین و فیبرین همانند پسین از یاخته ها ترشح نمی شوند، بلکه طی فرآیندهایی در خارج از یاخته از پیش سازهای خود (پروترومبین و فیبرینوژن و پپسینوژن) به وجود می آیند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --