کنکور 1401

کنکور ۱۴۰۱ ( داخل)

۱۳۵- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

“مطابق با متن کتاب درسی در ……………. سطح سازمان یابی حیات ……………”

۱) ششمین – جمعیتهای گوناگون با یکدیگر تعامل دارند

 ۲) هشتمین – سازوکارهایی می تواند باعث بروز گونه زایی شود.

 ۳) نهمین – از اجتماع همه زیستبومهای زمین، زیست کره به وجود می آید.

 ۴) هفتمین – به دنبال تأثیر عوامل زنده و غیرزنده محیط بر یکدیگر، بوم سازگان شکل می گیرد.
پاسخ سئوال ۱۳۵ : گزینه ۲
۱- نادرست : ششمین سطح سازمان یابی جمعیت است .
۲- درست
۳- نادرست : نهمین سطح سازمان یابی زیست بوم می باشد .
۴- نادرست : تشکیل بوم سازگان مربوط به هشتمین سطح سازمان یابی است

۱۵۴- چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

با توجه به فرایند ترجمه در یوکاریوتها می توان بیان داشت: پس از آن که رنای ناقل (tRNA) ………………. رناتن ( ریبوزوم) استقرار پیدا می کند، به طور حتم، ………… منتقل خواهد شد.»

  در جایگاه tRNA – A ی بدون آمینواسید به جایگاه E

در جایگاه tRNA-E ی حامل یک آمینواسید به جایگاه A

 حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه tRNA –P بدون آمینواسید به جایگاه E

دارای پادرمز (آنتی کدون) UAC در جایگاه tRNA-P حامل آمینواسید به جایگاه A
1- چهار ۲- سه ۳- دو ۴- یک
پاسخ : گزینه ۴

بررسی گزینه ها :
۱- نادرست : tRNA بدون آمینو اسید در مرحله ی طویل شدن قبل از ورود tRNA به جایگاه A جایگاه E را ترک می کند .
۲- نادرست : در مرحله ی آخر زمانی که اخرین tRNA وارد جایگاه E شود . پروتئین عامل ترجمه وارد جایگاه A می شود .
۳- درست : بعد از جابجایی ریبوزوم tRNAی حامل توالی آمینواسیدی وارد جایگاه P شده و tRNAی بدون امینواسید وارد جایگاه E می شود. تا از این جایگاه خارج شود .
۴- نادرست : ممکن است tRNA ی حامل آمینواسید متیونین ، آخرین tRNAی وارد ه به جایگاه P باشد . در این صورت پروتئین عامل پایان ترجمه وارد جایگاه A می شود .

۱۵۷- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

” در گیاه تک لپه ……. گیاه دولپه …………”

 ۱) همانند – آوندهای آبکش رو به رو پوست رویی و آوندهای چوبی رو به رو پوست زیرین پهنک برگ قرار دارند

 ۲) برخلاف – در یاخته های غلاف آوندی برگ سبز دیسه (کلروپلاست) های فراوانی وجود دارد

 ۳) برخلاف – میانبرگ از دو نوع باخته پارانشیمی (نرم اکنهای) تشکیل شده است

۴) همانند – تعداد روزنه ها در سطح زبرین برگ بیش از سطح زیرین آن است

پاسخ : گزینه ۲

بررسی گزینه ها :
۱- در برگ آوند چوبی به سمت روپوست بالا و اوند آبکشی به سمت روپوست پایینی قرار دارد.
۲- گیاهان تک لپه ( C4 ) دارای غلاف آوندی دارای کلروپلاست هستند .
۳- در برگ دولپه ۲ نوع پارانشیم نرده ای و اسنجی وجود دارد.
۴- در هر دوبرگ تعداد روزنه در روپوست پایینی بیشتر است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --