کنکور 1401

کنکور ۱۴۰۱ ( داخل)

۱۳۲- کدام عبارت درخصوص یاخته های شرکت کننده در انعکاس عقب کشیدن دست فرد در برخورد با جسم داغ، نادرست است ؟

۱) بعضی از یاخته های عصبی که جسم ياخته ای آنها در ماده خاکستری قرار دارد، با یاخته های عصبی حسی، همایه ( سیناپس) برقرار می کنند.

 ۲) بعضی از یاخته های عصبی که به عصب نخاعی تعلق دارند، با یاخته های استوانه ای چند هسته ای، ارتباط ویژه ای برقرارمی کنند .

۳) هر یاخته عصبی که با عضله ناحیه بازو همایه (سیناپس ) برقرار میکند، تغییری در پتانسیل الکتریکی آن رخ داده است.

۴) هر یاخته عصبی که پیام گیرنده درد را منتقل می کند، به بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی اختصاص دارد.

پاسخ سئوال ۱۳۲ : گزینه ۴

بررسی گزینه ها :
۱- درست : در بخش خاکستری جسم سلولی نورون رابط و نورون حرکتی قرار دارند. تنها نورون رابط با نورون با یاخته ی عصبی حسی سیناپس برقرار می کند .
۲- درست : آکسون نورون حرکتی با ماهیچه ی اسکلتی که چند هسته ای است سیناپس می دهد .
۳- درست :در تمام انواع سیناپس پتانسیل الکتریکی غشای یاخته ی پس سیناپسی تغییر می کند .
۴- نادرست : نورون حسی از طریق گیرنده های خود پیام درد را دریافت و به دستگاه عصبی مرکزی انتقال می دهد. این نورون مربوط به بخش حسی دستگاه عصبی محیطی است .

۱۳۵- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

“مطابق با متن کتاب درسی در ……………. سطح سازمان یابی حیات ……………”

۱) ششمین – جمعیتهای گوناگون با یکدیگر تعامل دارند

 ۲) هشتمین – سازوکارهایی می تواند باعث بروز گونه زایی شود.

 ۳) نهمین – از اجتماع همه زیست بومهای زمین، زیست کره به وجود می آید.

 ۴) هفتمین – به دنبال تأثیر عوامل زنده و غیرزنده محیط بر یکدیگر، بوم سازگان شکل می گیرد.
پاسخ سئوال ۱۳۵ : گزینه ۲
۱- نادرست : ششمین سطح سازمان یابی جمعیت است .
۲- درست
۳- نادرست : نهمین سطح سازمان یابی زیست بوم می باشد .
۴- نادرست : تشکیل بوم سازگان مربوط به هشتمین سطح سازمان یابی است

۱۵۴- چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

با توجه به فرایند ترجمه در یوکاریوتها می توان بیان داشت: پس از آن که رنای ناقل (tRNA) ………………. رناتن ( ریبوزوم) استقرار پیدا می کند، به طور حتم، ………… منتقل خواهد شد.»

  در جایگاه tRNA – A ی بدون آمینواسید به جایگاه E

در جایگاه tRNA-E ی حامل یک آمینواسید به جایگاه A

 حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه tRNA –P بدون آمینواسید به جایگاه E

دارای پادرمز (آنتی کدون) UAC در جایگاه tRNA-P حامل آمینواسید به جایگاه A
1- چهار ۲- سه ۳- دو ۴- یک
پاسخ : گزینه ۴

بررسی گزینه ها :
۱- نادرست : tRNA بدون آمینو اسید در مرحله ی طویل شدن قبل از ورود tRNA به جایگاه A جایگاه E را ترک می کند .
۲- نادرست : در مرحله ی آخر زمانی که اخرین tRNA وارد جایگاه E شود . پروتئین عامل ترجمه وارد جایگاه A می شود .
۳- درست : بعد از جابجایی ریبوزوم tRNAی حامل توالی آمینواسیدی وارد جایگاه P شده و tRNAی بدون امینواسید وارد جایگاه E می شود. تا از این جایگاه خارج شود .
۴- نادرست : ممکن است tRNA ی حامل آمینواسید متیونین ، آخرین tRNAی وارد ه به جایگاه P باشد . در این صورت پروتئین عامل پایان ترجمه وارد جایگاه A می شود .

۱۵۷- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

” در گیاه تک لپه ……. گیاه دولپه …………”

 ۱) همانند – آوندهای آبکش رو به رو پوست رویی و آوندهای چوبی رو به رو پوست زیرین پهنک برگ قرار دارند

 ۲) برخلاف – در یاخته های غلاف آوندی برگ سبز دیسه (کلروپلاست) های فراوانی وجود دارد

 ۳) برخلاف – میانبرگ از دو نوع باخته پارانشیمی (نرم اکنهای) تشکیل شده است

۴) همانند – تعداد روزنه ها در سطح زبرین برگ بیش از سطح زیرین آن است

پاسخ : گزینه ۲

بررسی گزینه ها :
۱- در برگ آوند چوبی به سمت روپوست بالا و اوند آبکشی به سمت روپوست پایینی قرار دارد.
۲- گیاهان تک لپه ( C4 ) دارای غلاف آوندی دارای کلروپلاست هستند .
۳- در برگ دولپه ۲ نوع پارانشیم نرده ای و اسنجی وجود دارد.
۴- در هر دوبرگ تعداد روزنه در روپوست پایینی بیشتر است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --