زیست شناسی دهم

سئوالات فصل ۱ زیست شناسی دهم

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
۱) -ریبوز دی ساکاریدی با پنج کربن است.

۲)مولکول های زیستی به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند.

۳)-دانشمندان علوم تجربی فقط در جست وجوی علت های پدیده های طبیعی و قابل مشاهده اند.

۴)-برخی از جانداران توانایی پاسخ به محرک های محیطی ندارند.

۵)

جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید :

۱) ……….. -اساس علوم تجربی است و نوکلئیک اسیدها علاوه بر کربن، هیدروژن و اکسیژن، …………. نیز دا رند.

۲)بخش لیپیدی غشا مولکول هایی بنام ……………………. و …………………….. دارد و ………………… مونو ساکاریدی با پنج کربن است.

۳)دا نشمندان علوم تجربی به جستجوی علت های پدیدهای طبیعی وقابل ……………………. می پردازند.

۴)ارتباط بین هسته و سیتوپلاسم از طریق ………………………….پوشش هسته می باشد.

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید :

۱)۱ -هم ایستایی یکی از ویژگی های موجودات زنده است. این ویژگی را با ذکر مثال توضیح دهید.

۲)روش انتقال فعال را به اختصار توضیح دهید؛

۳) مهندسی ژنتیک را به اختصار توضیح دهید؛

۴)حداقل دو ویژگی مهم زیست شناسی نوین را بنویسید.

۵)به چه علت دانشمندان در پی منابع پایدار و موثر برای جانشینی سوخت های فسیلی هستند ؟

۶)ورود هریک از مواد زیر به یاخته با چه روش انتقالی است ؟
الف ) مولکول اکسیژن ب ) ذره های درشت

۷)ساختار فسفو لیپید با تری گلیسرید چه تفاوتی دارد ؟

۸)تعداد هسته را در این دو بافت مقایسه نمایید .
الف)ماهیچه اسکلتی ب)ماهیچه صاف

سئوالات چهار گزینه ای :

۱)در هر سوال گزینه نادرست را مشخص کنید.
الف )آمینو اسید واحدسازنده آنزیم است. ب)اجتماع شامل موجودات غیر زنده نیز می شود.
ج)منبع دخیره گلوکز در قارچها گلیکوژن است . د)همه جانداران از یاخته تشکیل شده اند .
۲)کدام گزینه نادرست است ؟

الف)دستگاه گلژی از کیسه هایی که به هم متصل نیستند تشکیل شده است .
ب)سانتریول درتقسیم یاخته ای نقش دارد .
ج)شبکه اندوپلاسمی صاف در ساختن لیپیدها نقش ندارد.
د)تامین انرژی در یاخته های جانوری و گیاهی بر عهده میتوکندری است .

ٔ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --