پاسخ تشریحی سئوالات

پاسخ سئوالات

پاسخ سئوال ۵۰۰۱

توالی UAA به عنوان کدون ( رمزه ) هیچ گاه در جایگاه P و E ریبوزوم قرار نمی گیرد. اما می تواند در بخش هایی از tRNA وجود داشته باشد .

پاسخ سئوال ۵۰۰۲

با توجه به شکل ۱۵ فصل ۸ زیست یازدهم ، محل خروج ساقه و ریشۀ رویانی از دانه ذرت متفاوت است. اما در دانه ی لوبیا متفاوت نیست .

پاسخ سئوال ۵۰۰۳)
حبوبات و گوشت قرمز و جگر از منابع آهن و فولیک اسید هستند که در تولید گویچه هاي قرمز مورد نیاز بدن هستند.

پاسخ سئوال ۵۰۰۴)
کودهاي آلی، مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند.
پاسخ سئوال ۵۰۰۵)
تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ ها بر اساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی با تنگ و گشاد کردن سرخرگ های کوچک انجام می گیرد. که قبل از مویرگ ها قرار دارند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --