سئوالات زیست شناسی

سئوال : آیا درون دوازدهه تنها پروتئاز های لوزالمعده فعال می شوند ؟

🌲 پاسخ : خیر🖊علاوه بر آنکه تمام پروتئاز های ترشح شده از لوزالمعده درون دوازدهه فعال می شوند . بیشتر لیپاز ترشح شده لوزالمعده نیز درون دوازدهه فعال می شود .🖊لیپاز توسط کولیپاز فعال می شود . کولیپاز یک کوآنزیم است که به C-terminal ، و دامنه غیر کاتالیزوری لیپاز متصل می شود. کولیپاز یک […]