زیست شناسی یازدهم مطالب آموزشی

نکات مهم فصل ۵ زیست شناسی یازدهم

✍ نکات مهم فصل ۵ زیست شناسی یازدهم
✍پروتئین های مکمل توسط ماکروفاژها ، کبد و یاخته های پوششی روده به درون خون ترشح می شوند.
✍ پروتئین های مکمل هم درون خون و هم درون بافت دیده می شوند.
✍ ماکروفاژها با اینکه قادر به انجام دیاپدز نیستند اما از طریق ساخت پروتئین های مکمل به صورت غیر مستقیم در مبارزه با میکروب های درون خون نقش دارند.
✍ منظور از بلوغ لنفوسیت ها یعنی توانایی تشخیص یاخته های خودی از بیگانه.
✍ توانایی تشخیص یاخته های خودی از بیگانه همواره مطلوب نیست.مثلا هنگام پیوند عضو.

✍پروتئین ها علاوه بر خط دوم دفاع غیر اختصاصی در خط اول دفاع غیر اختصاصی نیز نقش دارند.( آنزیم لیزوزیم)

✍عرق ، اشک ، مخاط و بزاق دارای آنزیم لیزوزیم هستند.

✍آنزیم لیزوزیم با اثر بر دیواره ی سلولی باکتری های بیماری‌زا، آن را تخریب و باعث مرگ آنها می شود.

✍ماکروفاژها ، ماستوسیت ها ، یاخته های دارینه ای ، نوتروفیل ها و یاخته های سرتولی از مهم ترین فاگوسیت های بدن هستند.

✍همه ی گلبول های سفید خاصیت دیاپدز دارند.

✍بیشتر گلبول های سفید ( بجز لنفوسیت ها) دارای خاصیت بیگانه خواری هستند.

✍آئوزینوفیل ها اگر نتوانند با بیگانه خواری یک عامل بیگانه را از بین ببرند ، در اطراف آن جمع شده و با ترشح موادی آن را ازبین می برند.

✍هنگام ورود عامل بیگانه ماکروفاژها و یاخته های دیواره مویرگ با ترشح موادی به درون خون گلبول های سفید بویژه نوتروفیل ها را به سمت محل آسیب فرا می خوانند.

✍به پلاسموسیت و یاخته های T کشنده یاخته های عمل کننده گویند.

✍پلاسموسیت ها فاقد گیرنده ی آنتی ژن هستند.

✍لنفوسیت B و Tعلاوه بر مغز استخوان در سایر نقاط بدن مانند خون ، گره های لنفی و اندام های لنفی نیز تولید می شوند.

✍هدف از پاسخ التهابی تسریع در روند بهبودی و سرکوب عفونت است.

✍ لنفوسیت ها فاقد گیرنده ی انتی ژن هستند .

✍لایه ی مخاطی سطح درونی لوله گوارش ، مجاری تنفسی ، مجاری ادراری و تناسلی را می پوشاند.

✍ لایه ی مخاطی لوله ی گوارش ، و مجاری ادراری فاقد مژک است .

✍ لایه ی مخاطی مجاری تنفسی و لوله های فالوپ ( در زنان ) دارای مژک می باشد .

✍بیگانه خواری فقط مربوط به یاخته های سیستم ایمنی نیست . ( مانند یاخته های سرتولی در دیواره ی لوله های اسپرم ساز درون بیضه قرار دارند . یا یاخته های پشتیبان اطراف یاخته های عصبی )

✍دفاع اختصاصی فقطدر مهره داران دیده می شود .
✍ در دفاع اختصاصی فقط لنفوسیت های B و T نقش دارند.
✍ لنفوسیت ها فقط در دفاع اختصاصی نقش ندارند . ( یاخته ی کشنده ی طبیعی نوعی لنفوسیت است اما در خط دوم دفاع غیر اختصاصی نقش دارد .)

ادامه دارد ……..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --