آموزش زیست شناسی زیست شناسی یازدهم

نکات تشریح مغز

🖍 نکات تشریح مغز
🖌 اپی فیز در لبه ی پائینی بطن ۳ یا در قسمت جلو و بالاتر از برجستگی های ۴ گانه قرار دارد.
🖌پایک های مغزی که بخشی از مغز میانی می باشند از سطح شکمی قابل مشاهده هستند .
🖌کرمینه که رابط بین دو نیمکره ی مغز است . از سطح پشتی مغز قابل مشاهده است .
🖌شیار بین دو نیمکره شیار عمیق یا طولی نام دارد.
🖌درون شیار عمیق بین ۲ نیمکره ۶ لایه ی پرده مننژدیده می شوند.
🖌شیار مرکزی یا رولاندو بین لوب پیشانی و لوب آهیانه قرار دارد.
🖌 بزرگترین لوب قشر کخ لوب پیشانی و کوچکترین ان لوب پس سری است.
🖌 کوچکتربن لوب مغز بوب بویایی است که در زیر لوب پیشانی قرار دارند .
🖌قبل از برش جسم پینه ای در دو طرف شیار عمیق یک بخش صاف ( فاقد چین خوردگی ) به نام جسم لیمبیک مشاهده می شود .
🖌 اجسام مخطط درون بطن های ۱ و ۲ ( بطن های جانبی ) قرار دارند .

🖌درون بطن های ۱ و ۲ یک شبکه ی مویرگی قرار دارد که حدود ۷۰ درصد مایع مغزی – نخاعی را ترشح می کنند .
🖌با برش کرمینه در کف مخچه بطن ۴ دیده می شود .
🖌 بین بطن ۱ و ۲ مجرای مانرو وجود دارد.
🖌 بین بطن ۳ و ۴ مجرای سیلویوس مشاهده می شود .
🖌 مجرای سیلویوس از زیر برجستگی های ۴ گانه عبور می کند .
🖌تالاموس ها در جلوی بطن ۳ قرار دارند .
🖌 اجسام مخطط جلوتر و بالاتر از تالاموس ها قرار دارند .
🖌رابط مثلثی یا سه گوش از قاعده به جسم پینه ای متصل است و راس آن در قسمت جلو آزاد است .
🖌 کیاسمای بینایی از سطح شکمی مغز قابل مشاهده است .
🖌 اپی فیز بالاتر از کیاسمای بینایی قرار دارد.
🖌 اپی فیز در سطح بالاتر از هیپوتالاموس قرار دارد.
ادامه دارد …………..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --