سئوالات زیست شناسی

🖍 سئوال : آیا در بدن انسان تخمیر الکلی وجود دارد ؟

🖌پاسخ : خیر – در بدن انسان تخمیر الکلی دیده نمی شود . تنها ماهیچه های اسکلتی در هنگام فعالیت شدید و کمبود اکسیژن از تخمیر لاکتیکی استفاده می کنند .🖍 سئوال : با توجه به اینکه گلبول های قرمز بالغ میتوکندری ندارند ، انرژی مورد نیاز خود را چگونه تامین می کنند؟🖌 گلبول های […]