سئوالات زیست شناسی

چرا اندازه ی گلبول قرمز در سیاهرگ ها بزرگتر از سرخرگ هاست؟


🖌 درون سیاهرگ های مجاور بافت ، کربن دی اکسید وارد گلبول قرمز شده و با کمک انزیم کربنیک انیدراز با آب ترکیب و کربنیک اسید(H2CO3 ) را می سازد .
🖌 کربنیک اسید درون گلبول قرمز به بیکربنات (HCO3) و +H تجزیه می شود .
🖌بی کربنات از گلبول قرمز خارج می شود اما +H به هموگلوبین متصل می شود .
🖌با خروج بی کربنات از گلبول قرمز برای حفظ تعادل الکتریکی ، پروتئینی در غشای گلبول قرمز به نام باند۳ یون کلر (- Cl) را وارد گلبول قرمز می کند .
🖍یون کلر یک یون فعال اسمزی است . در نتیجه با ورود یون کلر و یون های غیر متصل موجود در گلبول قرمز فشار اسمزی درون گلبول قرمز افزایش می یابد .
🌲آب از طریق اسمز وارد گلبول قرمز شده در نتیجه گلبول قرمز متورم می شود و اندازه ی آن نسبت به گلبول های قرمز موجود در سیاهرگ ها بزرگتر می شود .
🌳 میزان هماتوکریت خون سیاهرگی بیشتر از خون سرخرگی می باشد .( دقیقاً سه درصد )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --