زیست شناسی دهم

🌳مروری بر گفتار ۱ و ۲ فصل ۱ زیست دهم 🌳


🖍در زیست شناسی، فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی می کنیم که برای ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری اند.
🖍پژوهشگران علوم تجربی نمی توانند دربارۀ زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش های هنری و ادبی نظر بدهند.
🖍روشی که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر می شود، مهندسی ژنتیک نام دارد.
🖍به طورکلّی منابع و سودهایی را که هر بوم سازگان در بردارد، خدمات بوم سازگان می نامند.
🖍میزان خدمات هر بوم سازگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد.
🖍سوخت های فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید جوّ، آلودگی هوا و درنهایت باعث گرمایش زمین می شوند.
🖍امروزه سوخت زیستی به سوخت هایی می گویند که از جانداران امروزی به دست می آیند.
🖍پزشکان در پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان هر فرد وجود دارد، بیماری ها علاوه بر بررسی وضعیت بیمار، با بررسی اطلاعاتی که در دنای (DNA ) روش های درمانی و دارویی خاصِّ هر فرد را طراحی می کنند .
🖍گسترۀ حیات، از یاخته شروع می شود و با زیست کره پایان می یابد.
🖍همۀ جانداران، سطحی از سازمان یابی دارند و منظم اند.
🖍محیط جانداران همواره در تغییر است؛ اما جاندار می تواند وضع
درونی پیکر خود را درمحدودۀ ثابتی نگه دارد.
🖍مجموعه اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی جاندار انجام می شودهم ایستایی (هومئوستازی) می نامند.
🖍هم ایستایی از ویژگی های اساسی همۀ جانداران است.
🖍رشد به معنی بزرگ شدن و شامل افزایش برگشت نا پذیر ابعاد یا تعداد یاخته هاست.
🖍نمو به معنی عبور از مرحله ای به مرحلۀ دیگری از زندگی است.
🖍همۀ جانداران به محرک های محیطی پاسخ می دهند.
🖍یاخته پایین ترین سطح سازمان یابی حیات است. همۀ جانداران از یاخته تشکیل شده اند.
🖍افراد یک گونه که در زمان و مکانی خاص زندگی می کنند، یک جمعیت را به وجود می آورند.
🖍جمعیت های گوناگونی که با هم تعامل دارند، یک اجتماع را به وجود می آورند.
🖍عوامل زنده (جتماع) و غیرزنده محیط و تأثیرهایی که بر هم می گذارند، بوم سازگان را می سازند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --