اخبار سایت اطلاعیه‌ها زیست شناسی دوازدهم

نکات مرحله‌ی گلیکولیز( قندکافت) تنفس یاخته ای

  1. اولین مرحله ی تنفس یاخته ای است که به اکسیژن نیازی ندارد. و دارای ۴ گام می باشد.

۲) در گام اول، دو مولکول ATP مصرف می شود و فسفات آنها به گلوکز اضافه می شود و مولکول گلوکز دو فسفاته تولید می شود.

۳) در گام دوم، فروکتور دو فسفاته تجزیه می شود و دو مولکول قند سه کربنی تک فسفاته به وجود می آید.

۴) در گام سوم، یک فسفات به هر قند سه کربنی اضافه و قند دو فسفاته حاصل می شود.

۵) در گام چهارم، هر قند دو فسفاته با از دست دادن دو گروه فسفات خود، به پیرووات تبدیل و چهار عدد مولکول ATP حاصل می شود.

۶) در آغاز قندکافت، ۲ مولکول ATP مصرف و در پایان این مسیر ۴مولکول ATP تولید می شود.

۷) بازدۀ قندکافت یک مولکول گلوکز، برابر با ۲ عدد پیرووات،۲تا NADH و۲ تا ATP خالص است.

۸) روش تولید ATPدر گلیکولیز در سطح پیش ماده می باشد.

۹) در گلیکولیز فقط ۲ ترکیب بدون فسفات وجود دارد. ۱- گلوکز ۲- پیرووات.

۱۰) در همۀ مراحل گلیکولیز، ترکیب فسفات دار مصرف می شود.

۱۱) در گام ۳ گلیکولیز +NADبا گرفتن ۲ الکترون و ۲ تا +H از قند ۳ کربنه کاهش یافته و به NADH+Hتبدیل می شود.

۱۲) در گام اول گلیکولیز دو ترکیب ۲ فسفاته تولید می شود .( ADP و فروکتوز ۲ فسفاته)

۱۳) فرایند گلیکولیز در سیتوسل یاخته( ماده ی زمینه ی سیتوپلاسم ) انجام می گیرد.

۱۴) هر NADHدر زنجیره ی انتقال الکترون میتوکندری معادل ۳ATPانرژی تولید می کند . بنابراین با در نظر گرفتن ۲NADH تولید شده در گام ۳ و ۲ATPتولید در مجموع معادل ۸ATPانرژی در مرحله ی گلیکولیز تولید می شود.

۱۵) در فرایند گلیکولیز : گلوکز ، ATP، فسفات ،ADP و +NADمصرف و پیروات ، ATP، ADP و NADH تولید می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --