پاسخ تشریحی سئوالات

پاسخ سئوالات

پاسخ سئوال ۵۰۰۱ توالی UAA به عنوان کدون ( رمزه ) هیچ گاه در جایگاه P و E ریبوزوم قرار نمی گیرد. اما می تواند در بخش هایی از tRNA وجود داشته باشد . پاسخ سئوال ۵۰۰۲ با توجه به شکل ۱۵ فصل ۸ زیست یازدهم ، محل خروج ساقه و ریشۀ رویانی از دانه […]