کنکور 1401

کنکور ۱۴۰۱ ( داخل)

۱۳۵- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ “مطابق با متن کتاب درسی در ……………. سطح سازمان یابی حیات ……………” ۱) ششمین – جمعیتهای گوناگون با یکدیگر تعامل دارند  ۲) هشتمین – سازوکارهایی می تواند باعث بروز گونه زایی شود.  ۳) نهمین – از اجتماع همه زیستبومهای زمین، زیست کره به وجود می آید. […]