دسته‌بندی نشده

🖍سئوال : ایا سیاهرگ دوازدهه هم در تشکیل سیاهرگ باب شرکت دارد ؟ اگه در تشکیل ان شرکت دارد چرا در شکل کتاب نیامده است ؟

🖌پاسخ : سیاهرگ دوازدهه به صورت مستقل به سیاهرگ باب متصل نیست بلکه خون سیاهرگی دوازدهه و لوزالمعده به صورت مشترک از طریق سیاهرگ های قدامی و خلفی تحتانی لوزالمعده وارد سیاهرگ مزانتریک شده و از انجا وارد سیاهرگ باب می شوند . بنابراین سیاهرگ دوازدهه به طور مستقیم به سیاهرگ باب متصل نیست