سئوالات زیست شناسی

با توجه به اینکه ریشه های درخت حرا که در سطح خارج آب قرار دارند بخشی از اکسیژن گیاه رو تامین می کنند میتوان گفت که این ریشه ها برای دریافت اکسیژن دارای روزنه های هوایی هستند ؟

پاسخ : گیاه حرا دارای ریشه تنفسی یا پنوماتوفر می باشد. پنوماتوفرها که در خارج از گل و لای قرار دارند دارای منافذی ( عدسی شکل) هستند. اکسیژن از طریق این منافذ وارد پنوماتوفر شده سپس از طریق پارانشیم اسفنجی وارد ریشه های اولیه که در سطح آب غوطه فر هستند شده ، و از […]