کنکور 1401

کنکور ۱۴۰۱ ( داخل)

۱۳۲- کدام عبارت درخصوص یاخته های شرکت کننده در انعکاس عقب کشیدن دست فرد در برخورد با جسم داغ، نادرست است ؟ ۱) بعضی از یاخته های عصبی که جسم ياخته ای آنها در ماده خاکستری قرار دارد، با یاخته های عصبی حسی، همایه ( سیناپس) برقرار می کنند.  ۲) بعضی از یاخته های عصبی […]