زیست شناسی دهم مطالب آموزشی

فشار منفی فضای جنب

🖍فضای جنب ، فضایی بین جدار شش و قفسه سینه می باشد که داخل ان هیچگونه گازی وجود ندارد و تنها مقدار کمی مایع در آن وجود دارد .
🖍 فشار فضای جنب ، هم از فشار اتمسفر و هم از فشار داخل شش کمتر است که این را اصطلاحاً به عنوان فشار منفی در نظر می گیریم .
🖌فشار منفی درون فضای جنب به معنی فشار کمتر از صفر میلی متر جیوه یعنی خلا نیست و ما در فضای جنب هیچ گونه خلایی نداریم .
🖌 منظور از فشار منفی ، فشاری است کمتر از ۷۶۰mmHg و نه کمتر از صفر .
🖍دلیل منفی در نظر گرفتن فشار فضای جنب به خاطر آنست که فشار فضای جنب بر حسب میلی متر جیوه اندازه گیری نمی شود بلکه بر حسب سانتیمتر آب است . از طرفی صفر سانتیمتر آب معادل ۷۶۰mmHg است. بنابراین وقتی گفته ی شود فشار ۵- سانتی متر آب است یعنی فشار جنب کمتر از اتمسفر است .
🖍 در فضای جنب همواره یک فشارمنفی معادل ۵- سانتی متر آب وجود دارد . که حاصل مکش ( پمپاژ) ورید های لنفاوی که در بین دو پرده قرار دارند می باشد .
🖍 با پایین رفتن دیافراگم ( موقع دم) پرده ی احشایی ( لایه ای از جنب که به سطح خارجی شش ها متصل است ) به پایین کشیده می شود حجم فضای جنب افزایش یافته و به دنبال آن فشار در فضای حنب کاهش یافته و منفی تر می شود .
🖌 در حین عمل دم ، زمانیکه حجم فضای جنب زیاد می شود ، فشار فضای جنب از ۵-cmH2o به ۷/۵- می رسد در این حالت فشار درون حبابک ها نیز از صفر به حدود ۱- می رسد .در چنین شرایطی در کمتر از ۲ ثانیه نیم لیتر هوا به داخل شش ها وارد می شود .
🖍 در زمان بازدم ، برعکس شش ها به حالت اولیه بر می گردند و فشار درون حبابک ها به حدود ۱+ سانتی متر آب می رسد و این منجر به خروج هوا می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --