آموزش زیست شناسی

🌳۵۰ نکته زیست شناسی برای مرور سریع ( بخش اول )


۱- آنزیم rRNA تنها انزیم غیر پروتئینی ( کتاب درسی ) است. که در یوکاریوت ها در هسته ساخته می شود اما محل فعالیت ان سیتوپلاسم می باشد .
۲- در یوکاریوت ها ۴ نوع آنزیم رنا پلیمراز وجود دارد.: رناپلی مراز ۱ ، ۲ و ۳ + رنا پلی مراز موجود در میتوکندری و کلروپلاست .
۳- لوله ی غربالی زنده بوده و دارای دیواره ی نخستین می باشد . هسته ندارد اما بعضی از اندامک ها درون آن دیده می شوند. ( مانند میتوکندری تغییر یافته و شبکه ی اندوپلاسمی )
۴- یاخته های کلانشیم زنده بوده و دارای دیواره ی نخستین ضخیم می باشند. ( به خاطر ضخامت زیاد دیواره جزو بافت استحکامی محسوب می شوند )
۵- نورون های حسی معمولا دندریت بلند و اکسون کوتاه دارند .( نورون های حسی اعصاب ویژه آکسون بلند دارند )
۶-دندریت نورون رابط و حرکتی همواره فاقد میلین هستند .
۷- جسم پینه ای ، رابط ۳ گوس ، کرمینه و ۲ طناب عصبی پلاناریا فاقد جسم یاخته ای هستند .
۸- در تمام انواع سیناپس ، پتانسیل الکتریکی غشای یاخته ی پس سیناپسی تغییر می کند .
۹- همواره مقدار یون سدیم در بیرون سلول و مقدار یون پتاسیم در درون سلول بیشتر است .
۱۰- هیستون ، هلیکاز ، رنا پلی مراز ، دنا پلی مراز توسط ریبوزوم آزاد در سیتوپلاسم ساخته می شوند. پروتئین های موجود در غشا ( کانال ها ، پمپ و ….. ) توسط ریبوزوم مستقر در سطح شبکه ی اندپلاسمی زبر ساخته می شوند .
۱۱- ناقل عصبی به طور معمول در جسم یاخته ای نورون پیش سیناپسی ساخته و از پایانه ی آکسون به فضای سیناپسیبه روش اگزوسیتوز وارد می شوند . ( بعضی مواد مانند نیکوتین مستقیما از خون وارد فضای سیناپسی می شوند )
۱۲-برای مشاهده ی بطن ۱ و ۲ و اجسام مخطط ، جسم پینه ای باید برش داده شود.
۱۳- در یک فرد ایستاده ، غده ی اپی فیز بالاترین غده ی درون ریز می باشد .
۱۴- تعداد هیپوکامپ ( ایبک مغز ) در انسان ۲ عدد بوده و در لوب گیجگاهی قرار دارند .
۱۵- در جمجمه انسان ۸ تکه استخوان دیده می شود .( پیشانی ۱ عدد – پس سری ۱ عدد – گیچگاهی ۲ عدد – اهیانه ۲عدد – پروانه ۱ عدد – غربالی ۱ عدد ) که بزرگترین انها استخوان های اهیانه می باشد .
۱۶- استخوان های مج دست از نوع استخوان های کوتاه و استخوان های بند انگشتان از نوع بلند می باشند .
۱۷- برای مشاهده ی درخت زندگی و بطن ۴ باید کرمینه برش داده شود .
۱۸- به غده ی فوق کلیه تنها عصب سمپاتیک وارد می شود .
۱۹- مغز پلاناریا از ۲ گره غصبی جدا از هم تشکیل شده است .
۲۰- گیرنده ی حساس به کمبود اکسیژن در سرخرگ ائورت و گیرنده ی حساس به افزایش کربن دی اکسید و هیدروزن در بصل النخاع از نوع گیرنده های شیمیایی هستند .
۲۱- تجمع لاکتیک اسید در یاخته های ماهیچه ی اسکلتی ، پاسخ التهابی را سبب می شود .
۲۲- در محل نقطه کور تصویر تشکیل می شود اما دیده نمی شود. ( دراین قسمت گیرنده وجود ندارد )
۲۳- نقطه کور و لکه ی زرد در یک امتداد قرار دارند .
۲۴ – بیشترین تحدب عدسی به سمت زجاجیه می باشد .
۲۵- بین مشیمیه و خارجی ترین لایه ی شبکیه یک ردیف یاخته ی استوانه ای قرار دارد.
۲۶- قرنیه تخم مرغی شکل است بخش پهن ان به سمت بینی قرار دارد.
۲۷ – استخوان رکابی از بخش کف خود به دریچه ی بیضی متصل است
۲۸- از بخش دهلیزی گوش ۵ رشته ی عصبی خارج شده که با هم شاخه ی تعادلی عصب گوش را تشکیل می دهند.
۲۹ -از هر واحد مستقل بینایی ( حشرات ) ۵ رشته ی عصبی خارج می شود .
۳۰- در تنه ی استخوان دراز اندازه ی سامانه های هاورس متفاوت است. ( اندازه از سطح به مرکز بزرگتر می شود )
۳۱- بزرگترین اندامک یاخته ی جانوری شبکه ی اندوپلاسمی زبر و بزرگترین اندامک یاخته ی گیاهی واکوئل مرکزی می باشد
۳۲- یاخته های گیاهی پیشرفته ( نهاندانگان و بازدانگان ) سانتریول ندارند .
۳۳- ریبوزوم ، سانتریول ، اسکلت یاخته ای از اندامک های بدون غشا هستند .
۳۴- سمت راست دیافراگم بالاتر از سمت چپ ان قرار دارد.
۳۵- شبکه ی یاخته های عصبی از ابتدای مری تا مخرج قرار دارند.
۳۶- در انسان گوارش کربوهیدرات از دهان و کوارش چربی و پروتئین از معده اغاز می شود .
۳۷ -یاخته های بخش غده ای معده مربوط به لایه ی مخاطی ان می باشند .
۳۸ – صفرای تولید شده در کبد یا مستقما به دوازدهه می ریزند یا وارد کیسه ی صفرا شده و در انجا ذخیره می شوند .
۳۹- سنگ صفر می تواند در روند انعقاد خون اختلال ایجاد کند .
۴۰- در هر قسمت از بدن که بی کربنات تولید می شود انزیم کربنیک انیدراز وجود دارد. ( مانند گلبول قرمز ، معده و بخش برون ریز پانکراس )
۴۱- سلیاک یک بیماری خودایمنی است . که گلوتن موجود در گندم و جو عامل ان می باشد .
۴۲- ریزپرز بخشی از غشای یاخته می باشد .
۴۳ – ورود گلوکز به یاخته ی پوششی روده نوعی انتقال فعال و خروج آن از یاخته ی پوششی به فضای میان بافتی انتشار تسهیل شده محسوب می شود .
۴۴- بنداره ی داخلی و خارجی مخرج در یک سطح قرار دارند .
۴۵- طحال بزرگترین اندام لنفی محسوب می شود .
۴۶ – گوارش شیمیایی در ملخ از دهان شروع ، در چینه دان ادامه در پیش معده تشدید و در کیسه های معده کامل می شود .
۴۷ – در جانوران غیر نشخوار کننده ابتدا گوارش انزیمی ، سپس گوارش میکروبی انجام می گیرد .
۴۸ – بزرگترین بخش معده گاو سیرابی و کوچکترین بخش ان نگاری می باشد .
۴۹ – در انسان طول نایژه ی اصلی چپ بیشتر از نایژه ی اصلی راست می باشد . اندازه ی قطر انها برعکس می باشد .
۵۰ – در پرندگان حبابک وجود ندارد . پرندگان ۹ کیسه ی هوادار دارند . ( ۵ کیسه ی هوادار جلویی + ۴ کیسه ی هوادار عقبی )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --