زیست شناسی یازدهم

نکات فصل ۹ زیست شناسی یازدهم

نکات فصل ۹ زیست شناسی یازدهم
🖍 اکسین با افزایش زشد طولی یاخته ، سیتوکینین با تحریک تقسیم یاخته ی و جیبرلین با تحریک تقسیم یاخته ای +افزایش رشد طولی یاخته موحب رشد طولی ساقه ی گیاه می شوند .
🖍 اکسین و جیبرلین با ممانعت از انجام لقاح در تولید میوه های بدون دانه نقش دارند .
🖍برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین، آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره ( سلولاز) را تولید می کند.
🖍 قبل از بازشدن گل ، درخت اکاسیا با مورچه زندگی همزیستی از نوع همیاری دارد و با باز شدن گل ، اکاسیا رابطه ی همیاری با نوعی زنبور گرده افشان برقرار می سازد .
🖍اکسین در نوک ساقه ، سیتوکینین در انتهای ریشه ، جیبرلین در ساقه ها و دانه های در حال نمو ، آبسیزیک اسید در جوانه ها و دانه های خفته و اغلب بافت های گیاهی در شرایط نامساعد و اتیلن در اغلب بافت های گیاه بویژه میوه ها تولید می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --