مطالب آموزشی

گلبول قرمز

🖍گلبول قرمز تولید شده در مغز قرمز استخوان اریتروبلاست نام دارند. اریتروبلاست ها دارای هسته ، ریبوزوم و سایر اندامک ها می باشند .
🖍اریتروبلاست ها با از دست دادن هسته و بیشتر اندامک ها تبدیل به رتیکولوسیت می شوند .
🖍در پستانداران گلبول های قرمز نابالغ (رتیکولوسیت ها) فاقد هسته هستند . و قادر به رونویسی RNA جدید نیستند .با وجود این، ریبوزوم های حفظ شده و mRNA های از پیش سنتز شده، موجب می شوند سنتز پروتئین در طول تمایز نهایی در این سلول ها ادامه یابند.
🖍رتیکولوسیت ها از نظر ترجمه بسیار فعال هستند و به مدت ۲-۳ روز قبل از از دست دادن کامل ریبوزوم ها، اندامک ها و mRNA در گردش هستند.
🖍بعد از از دست دادن ریبوزوم و بازسازی غشا ، رتیکولوسیت تبدیل به اریتروسیت یا همان گلبول قرمز بالغ می شود .
🖍مکانیسم های دخیل در آخرین مراحل بلوغ هنوز به طور دقیق مشخص نشده و در دست بررسی هستند.
🖍رتیکولوسیت قبل از تبدیل و تمایز به گلبول قرمز ( اریتروسیت) بالغ ریبوزوم های خود را از دست می دهد . بنابراین گلبول قرمز بالغ قادر به انجام عمل ترجمه نیست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --