زیست شناسی دوازدهم

🌲نکات مهم فصل ۲ زیست شناسی دوازدهم ( مبحث ترجمه)🌲

🖊تعداد پیوند پپتیدی با تعداد مولکول آب آزاد شده و تعداد جابجایی ریبوزوم برابر است .
🖊همه ی tRNA ها ی وارده به جایگاه A وارد جایگاه P ریبوزوم می شوند .
🖊تعداد آمینو اسید وارده به جایگاه P یکی بیشتر از تعداد آمینو اسید وارده به جایگاه A می باشد .
🖊همه ی tRNA های بدون امینو اسید از جایگاه E ریبوزوم را ترک می کنند بجز tRNA ی اخر که از جایگاه P ریبوزوم را ترک می کند .
🖊در مرحله ی آغاز ترجمه پیوند هیدروژنی در جایگاه P تشکیل می شود ( بین نوکلئوتید های کدون و انتی کدون) در مرحله ی طویل شدن پیوند هیدروژنی در جایگاه A تشکیل می شود .
🖊در مرحله ی آغاز پیوند پپتیدی تشکیل نمی شود .
🖊در مرحله ی آغاز پیوند هیدروژنی شکسته نمی شود . اما در مرحله ی طویل شدن پیوند هیدروژنی در جایگاه E شکسته می شود و در مرحله ی پایان پیوند هیدروژنی در جایگاه P شکسته می شود .
🖊پیوند پپتیدی همواره در جایگاه A ریبوزوم تشکیل می شود .
🖊برای تشکیل اولین پیوند پپتیدی ریبوزوم جابجا نمی شود .
🖊پیوند پپتیدی تنها در مرحله ی طویل شدن تشکیل می شود .
🖊تشکیل آب و مصرف ATP در جایگاه A ریبوزوم انجام می گیرد .
🖊در یاخته حداکثر ۶۱ نوع پادرمزه یا انتی کدون می تواند وجود داشته باشد . ( کدون پایان انتی کدون ندارند .)
🖊توالی نوکلئوتیدی آنتی کدون در ۶۱ نوع tRNA متفاوت است .
🖊به جز توالی نوکلئوتیدی جایگاه اتصال امینو اسید که در تمام ۶۱ نوع tRNA یکسان است ( CCA ) ، و توالی انتی کدون که متفاوت است توالی بقیه نوکلئوتید های tRNA مشابه می باشد .
🖊پروتئین های درون لیزوزوم ، واکوئل و پروتئین های موجود در ساختار غشا توسط ریبوزوم مستقر در سطح شبکه ی اندوپلاسمی زبر ساخته می شوند .ریبوزوم انجام می گیرد .
🖊اگر تعداد کدون را n در نظر بگیریم : n-1 کدون وارد جایگاه A و P ریبوزوم و n-2 کدون وارد جایگاه E ریبوزوم می شوند .
در یاخته ۶۴ نوع کدون یا رمزه وجود دارد.
🖊در یاخته حداکثر ۶۱ نوع پادرمزه یا انتی کدون می تواند وجود داشته باشد . ( کدون پایان انتی کدون ندارند .)
🖊توالی نوکلئوتیدی آنتی کدون در ۶۱ نوع tRNA متفاوت است .
🖊به جز توالی نوکلئوتیدی جایگاه اتصال امینو اسید که در تمام ۶۱ نوع tRNA یکسان است ( CCA ) ، و توالی انتی کدون که متفاوت است توالی بقیه نوکلئوتید های tRNA مشابه می باشد .
🖊پروتئین های درون لیزوزوم ، واکوئل و پروتئین های موجود در ساختار غشا توسط ریبوزوم مستقر در سطح شبکه ی اندوپلاسمی زبر ساخته می شوند .
🖊بخشی از پروتئین های دو اندامک کلروپلاست و میتوکندری توسط ریبوزوم موجود در این اندامک ها ساخته می شود و بخشی دیگر از پروتئین های این دو اندامک مانند پروتئین های موجود در غشای انها توسط ریبوزوم آزاد در سیتوپلاسم ساخته می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --