کنکور 1401

کنکور ۱۴۰۱( خارج)

۱۳۳- در گیاه زنبق، با فرض این که ژن نمود (ژنوتیپ) درون د انه AAB استه، کدام مورد درباره ژن نمود یاخته سازندة دانه گرده نارس و یافته بافت خورش ممکن است ؟

۱-AA و AB

۲- BB و AB

۳-AA و BB

۴- AB و BB
پاسخ : گزینه ۲
با توجه به زنوتیپ درون دانه ، یاخته ی دو هسته ای ژنوتیپ AA دارد. بنابراین یاخته ی پارانشیم خورش حتما باید الل A داشته باشد . از طرفی اسپرم دارای الل B می باشد . پس دانه ی گرده نارس حتما باید الل B داشته باشد .

۱۳۴- کدام مورده برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

“مطابق با متن کتاب درسی، در …….. سطح سازمان یایی حیات ، …………. “

 1) ششمین – مجموع همه دگره (ال ) های افراد یک جمعیت، می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

 ۲) چهارمین – عوامل غیر زنده محیط می توانند تغییری در ماده ژنتیکی فرد ایجاد کنند.

 ۳) هفتمین – از اجتماع چند بوم سازگان، زیست بوم معنا پیدا می کند.

۴) پنجمین – جمعیت های گوناگون با هم در تعامل هستند.


پاسخ : گزینه ۱
بررسی گزینه ها :
۱) درست – ششمین سطح سازمان یابی حیات جمعیت است . جمعیت به مجموع افراد یک گونه گفته می شود. بنابراین محموع همه ی الل های افراد یک جمعیت می تواند مورد بررسی قرار گیرد .
۲) نادرست : چهارمین سطح سازمان یابی حیات دستگاه می باشد. تاثیر عوامل غیر زنده مربوط به هشتمین سطح می باشد .
۳) نادرست – هفتمین سطح مربوط به اجتماع می باشد .
۴) نادرست – پنجمین سطح مربوط به یک فرد می باشد .

۱۳۶- کدام عبارت درست است؟

۱) هر زنبور عسل کارگر، به دنبال دو برابر شدن فام تن (کروموزوم) های موجود در تخمک ملکه به وجود می آید.

 ۲) هر مورچه برگ بر کارگر، از قطعات برگ  برای تغذیه خود یا سایر افراد گروه استفاده می کنند

 ۳) هر زنبور عسل کارگر، با استفاده از فرومون با سایر افراد گروه ارتباط برقرار می کند.

 ۴) هر مورچه برگ بر کارگر، وظیفه دفاع از برگ برش یافته را برعهده دارد.

پاسخ : گزینه ۳
۱- نادرست : زنبور کارگر دیپلوئید بوده و از لقاح تخمک ملکه و اسپرم به وجود می آید .

۲- نادرست : مورچه ها از برگ تغذیه نمی کنند بلکه برگ را به عنوان کود برای پرورش نوعی قارچ که از ان تغذیه می کنند استفاده می کنند .

۳- درست :
۴- نادرست : وظیفه ی دفاع بر عهده ی یک گروه از مورچه ها و دفاع از ان بر عهده ی گروه دیگر از مورچه های کارگر می باشد .

۱۴۴- چند مورده عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

“ترشحات بزرگترین غده بزاقي انسان ، …………………”

 * توسط بخشی از ساقه مغز تنظیم می شود

* ابتدا از طریق مجرای بزاقی به زیر زبان تخلیه می شود

 * می تواند تحت تاثیر یک محرک غیرطبیعی تحریک شود.

 * توسط مجرایی در نزدیکی دندان های فک بالا خارج می شود

۱- یک             2- دو            3- سه               4-چهار

پاسخ : گزینه ۳
۱- درست : ترشح بزاق توسط پل مغزی کنترل می شود . پل مغزی بخشی از ساقه ی مغز است .

۲- نادرست : توسط مجرایی در نزدیکی دندان های فک بالا خارج می شود.
۳- درست : می تواند تحت تاثیر یک محرک غیر طبیعی ( محرک شرطی) مانند صدای زنگ و یا …… ترشح شود .
۴- درست

۱۵۳- در مطالعه دو بیماری هموفیلی و کم خونی داسی شکل و در شرایط طبیعی محیط، با فرض این که فقط یکی از والدین سالم باشد، در شرایط معمول، تولد کدام فرزند برای همه حالت ها ممکن است؟

۱ ) دختری سالم و ناخالص                    ۲) پسری سالم و خالص

۳) دختری بیمار                                     ۴) پسری بیمار

پاسخ : گزینه ۱

بررسی گزینه ها :
۱- درست : اگر پدر سالم و مادر هموفیل باشد دختر ها سالم و ناخالص خواهند بود . واگر پدر هموفیل و مادر سالم باشد باز هم دختر ها سالم و ناخالص خوهند بود .در مورد بیماری کم خونی داسی شکل ( اتوزومی مغلوب) نیز در هر صورت تولید دختر سالم ممکن خواهد بود
۲- نادرست : اگر مادر هموفیل و پدر سالم باشد تمام پسر ها هموفیل خواهند شد.
۳- نادرست : اگر پدر سالم و مادر هموفیل باشد . دختر ها سالم خواهند شد.
۴- نادرست : اگر مادر سالم و پدر هموفیل باشد. پسر ها سالم خوهند بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --